آیین تودیع و معارفه سرپرست تداركات و امور كالا شركت نفت و گاز اروندان برگزار شد